Rytmika

W ciągu całego roku szkolnego w każdej grupie wiekowej są wprowadzane piosenki dostosowane do aktualnej pory roku oraz elementy tańców ludowych .
W każdej grupie wprowadzany jest cykl zajęć umuzykalniających oraz uwrażliwiających na różne elementy muzyki:

· dynamiczne /uczące spostrzegania zmian dynamiki i reagowania na nie ruchem/;

· agogiczne /ćwiczące umiejętność natychmiastowego reagowania na zauważone zmiany agogiki/;

· artykulacyjne /uczące spostrzegania i odzwierciedlania ruchem różnic artykulacyjnych/;

· ćwiczenia reagowania na temat melodyczny /tj. spostrzegania i odzwierciedlania ruchem linii melodycznej i frazy muzycznej/;

· odzwierciedlenie ruchem wartości rytmicznych i prostych tematów rytmicznych/;

Podczas zajęć wprowadzane są ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe śpiewane i grane. Kształcąc bowiem samodzielność wypowiedzi, twórczą postawę i aktywność, pozwalają na pozbycie się zahamowań.
Rytmika jest w pedagogice muzycznej najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę. Metoda ta, poprzez trzy sposoby przeżycia muzyki: ruch, śpiew i tworzenie, realizująca cele wychowania ogólnego, oparta na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę. Na każdych zajęciach prezentowany jest utwór z muzyki klasycznej który dzieci słuchają i ilustrują ruchem. W ciągu całego roku stosowane są ćwiczenia rytmiczne utrwalające: marsz, bieg i podskoki, ćwiczenia oddechowe oraz muzyczne powitanie i pożegnanie.